Feillichhyd

Frysk Beamwurken stiet borg foar feillich en krekt wurk.

Yn it wurk komme wy wol gauris by minsken dy’t al de noadige skea en letsel meimakke hawwe. Skea en letsel dy’t hja takaam is wylst hja besochten beammen om te seachjen of in tûke fuort te heljen op hichte.

Eltsenien kin de ferhalen dat it raar ferkeard gong, of hat immen yn ‘e famylje dy’t himsels rekke hat mei de motorseache, ûnder in fallende beam rekke, of fan in ljedder fallen is. Somtiiden rint it krekt goed ôf.  Gauris net en komt der fan sokke yngreven ûngemakken raar hwat efter wei, sawol hwat de sûnens oanbelanget as ek finansjeel en materieel.

Wês derom ferstannich en sykje de gefaren net op, hwant dat is it allegeare net wurdich: skylje jo de fakman, die is der foar en die rêdet der mei!!!

Nim kontakt op

Priisopjefte of in fraach? Nim kontakt op fia
06 – 19 01 70 61 of info@fryskbeamwurken.frl.