Spesjalistysk beammen fourthelje en snoeije:

Frysk Beamwurken is spesjaliseare yn it fuortheljen en it snoeijen fan beammen op plakken der’t dreech by te kommen is: bygelykst op hichte, fuort njonken of boppe gebouwen, en lestige plakken yn it algemien. De ûmstannichheden nei wurd der altiid keazen foar de meast feilliche en doelmjittiche wiize fan wurken. De wurkwiize en de technyske helpmiddels wurde hjirby ôfstimme op ‘e sitewaasje: sa kin der bygelykst gebrûk makke wurde fan klimtechnyk, in heechwurker, of de ynset fan in mobyle kraan. Der werd’t it nedich is wurde út foarsoarch maatregels tapâst lykas: rydplaaten om bestrjitting en gers te beskermjen, mei panielen ôfskermje fan ‘e rúten, it ôfsetten fan dyken: ûngelyk hwat der krekt barre moat.

Neem contact op

Priisopjefte of in fraach? Nim kontakt op fia
06 – 19 01 70 61 of info@fryskbeamwurken.frl.