Stobbenfreezje en folslein roaije

Mei de stobbefreesmasine kinne der flot en krekt beamstobben en beamwoartels fuorthelle wurde. Ek is de stobbefreesmasine hiel geskikt om in stik tún mei te roaijen en sa bouwryp te meitsjen of om it dernei yn te siedsjen mei gerssied of blomsied. Ek kinne mei it freezjen fuort dong, struktuerferbetteraar of ekstra nije grûn mei troch de grûn hinne freeze wurde.

Nim kontakt op

Priisopjefte of in fraach? Nim kontakt op fia
06 – 19 01 70 61 of info@fryskbeamwurken.frl.